Navigácia

Obsah

Tlačivá

2017

03.03.2017 - Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy - nájomné b Stiahnuté: 9x | 03.03.2017

23.11.2017 - Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v o Stiahnuté: 3x | 23.11.2017

2016

30.01.2016 - Žiadosť o dotáciu Obce Tomášov Stiahnuté: 2x | 30.01.2016

30.01.2016 - Zúčtovanie dotácie Obce Tomášov Stiahnuté: 2x | 30.01.2016

20.04.2016 - Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 3x | 20.04.2016

10.05.2016 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovania - na verejnom priestran Stiahnuté: 2x | 10.05.2016

2015

27.10.2015 - Tlačivo - návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 2x | 27.10.2015

23.11.2015 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 2x | 23.11.2015

2013

15.08.2013 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 4x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - Prehlásenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 1x | 15.08.2013

15.08.2013 - Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 1x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na kanalizáciu Stiahnuté: 1x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 6x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín Stiahnuté: 1x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 4x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 1x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stanovisko k výstavbe Stiahnuté: 3x | 15.08.2013

15.08.2013 - PHSR obce Tomášov Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

Stránka