Navigácia

Obsah

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v  Kline - Oficiálna stránka obce Klin Výzva č. IROP-CLLD-Q178-512-001 (aktuálna) – MAS Terchovská dolina

 

Hlavným cieľom projektu "Rehabilitačné stredisko v obci Tomášov" je vybudovanie rehabilitačného strediska, ktoré bude sídliť na Mierovej ulici č. 9 v Tomášove. Na tejto adrese od roku 2016 pôsobí občianske združenie Rata o.z.,ktoré bolo v roku 2015 zaregistrované na MV SR s cieľom pomáhať rodinám s deťmi s vývinovými poruchami, špecificky s pervazívnou vývinovou poruchouautizmus, v prístupe ku vzdelaniu, zabezpečovaniu špecializovaného poradenstva a neformálneho vzdelávania pre rodičov a deti s PAS a neštandardným vývinomod prvých prejavov odchýlok po absolvovanie školskej dochádzky. Z doterajších aktivít združenia vyplynula potreba zriadenia sociálnej služby rehabilitačnéstredisko, ktorá zabezpečí v regióne ďalší rozvoj a dostupnosť sociálnych služieb pre dotknuté skupiny obyvateľov.

Dôležitosť a nevyhnutnosť zriadenia takého zariadenia vychádza aj zoskutočnosti, že zariadenia takéhoto typu v tejto lokalite absentujú, čo výrazne komplikuje riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotnéhopostihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu rodín a detí, ktoré to potrebujú.Vytvorenie a prevádzkovanie zariadenie sociálnej služby umožní najmä osobám s pervazívnou vývinovou poruchou prístup k záujmovej činnosti a rodinám, najmä mamám, ktoré dovtedy robili opatrovateľky, nájsť si plnohodnotné zamestnanie. Vytvoria sa tak vhodné priestorové podmienky (vhodné fyzické prostredie) preposkytovanie sociálnych služieb na komunitnej báze.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít:

1. Výstavba rehabilitačného strediska

2. Materiálno-technického vybavenie

3. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Vďaka finančnej podpore z Európskej únie, konkrétne z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja obec získala na tento projekt finančnú podporu vo výške 812 718,50 €.