Navigácia

Obsah

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

 

             Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a racykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 245 265,60 €

 

Dňa 06.11.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/10 medzi poskytovateľom: Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia a prijímateľom: obcou Tomášov za účelom realizácie projektu „Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov“, kód projektu: NFP 310010Q139.

V rámci schváleného rozpočtu projektu sú zahrnuté nasledovné výdavky v rámci hlavných aktivít projektu:

  • Technologické vybavenie zberného dvora – traktor 1ks
  • Technologické vybavenie zberného dvora – čelný nakladač 1ks
  • Veľkokapacitné kontajnery 6ks
  • Stavebné práce
  • Stavebný dozor

 

V rámci projektu sa jedná o stavebné práce na parcele č. 1294/2, k.ú. Tomášov , t.j. na území Zberného dvora na ulici Majorháza a stavba má zabezpečiť:

  • Vybudovanie zázemia zberného dvora (priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu)
  • Priniesť zbernému dvoru novú kapacity 42 m3, t.j. 6 kontajnerov objemu 7 m3 rozdelené podľa druhu odpadu.