Obsah

Cezhraničná spolupráca v oblasti vodného turizmu

Obec Tomášov sa zapojila v spolupráci s maďarskou obcou Halászi do realizácie cezhraničného projektu s názvom „Vodná turistika“ (akronym: vodná turistika, kód: SKHU/WETA/1901/1.1/113), založeného na využití možností ktoré ponúka prítomnosť vodných tokov - Malého Dunaja pri Tomášove a Mošonského Dunaja v blízkosti obce Halászi - so zreteľom na prírodný potenciál pohraničnej oblasti, ktorý je ideálnym pre realizáciu vodnej turistiky.  Projekt je podporovaný Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 46 038,33 eur.

Cezhraničná spolupráca dvoch obcí sa zrodila s víziou prispieť k hospodárskemu rozvoju cieľového regiónu a k zvyšovaniu jeho atraktívnosti, k podpore územnej kohézie prostredníctvom rozvoja miestneho cestovného ruchu, a v neposlednom rade aj k rozširovaniu možností aktívneho trávenia voľného času vo voľnom priestranstve, v obklopení vody a prírody.

Projekt zahŕňa rozmanité rozvojové aktivity na oboch stranách hranice. Kým na slovenskej strane dôjde vďaka nadobudnutej podpore k vybudovaniu pontónu na Malom Dunaji v obci Tomášov, maďarský partner plánuje zakúpenie motorového člnu, ktorým rozšíri už existujúcu infraštruktúru v obci, zameranú na vodný turizmus. Medzi výstupmi projektu figuruje aj príprava spoločnej turistickej publikácie, ktorá bude slúžiť návštevníkom ako orientačný materiál  poskytujúci jasný prehľad o miestnych atrakciách. Plánované aktivity projektu obec predstaví na úvodnej tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 20. mája 2021 v online forme.

 

Dobrá správa pre milovníkov vodného turizmu

Uspel spoločný projekt obcí Tomášov a Halászi s názvom „Vodná turistika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/113).

V rámci projektu dôjde v Tomášove pri Malom Dunaji k vybudovaniu dvoch ukotviteľných plávajúcich pontónov s príslušenstvom a s prístupovou lávkou, k renovácii cesty vedúcej k samotnému mólu, ako aj k zakúpeniu nevyhnutného zariadenia pre účely vodnej turistiky. Maďarský partner, obec Halászi, zasa zakúpi motorový čln s kapacitou do 6 osôb.

V rámci projektu ďalej dôjde k publikácii spoločnej turistickej publikácie dvoch partnerov, v rámci ktorej budú v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku predstavené prírodné a kultúrne atrakcie, viditeľnosti regiónu či miestna programová ponuka.

Prvé podujatie realizované v danom projekte, úvodná konferencia, prebehla online formou dňa 20. mája 2021. V rámci nej starostovia zapojených obcí adresovali očakávané výsledky projektu, ako kľúčové prvky danej rozvojovej iniciatívy, v záujme zabezpečenia efektívnej vzájomnej spolupráce.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

Úvodná konferencia k projektu „Vodná turistika“

Dňa 20. mája sa konala úvodná konferencia k projektu s názvom „Vodná turistika“ (akronym: vodná turistika, kód: SKHU/WETA/1901/1.1/113), na ktorého realizácii sa ako vedúci partner podieľa obec Tomášov s maďarskou obcou Halászi.

Konferencia zahajujúca implementáciu projektu prebehla v online prostredí, v dôsledku v tom čase platných obmedzení vzťahujúcich sa na zabránenie šírenia koronavírusu Covid-19. V rámci konferencie starostovia dvoch obcí – Ing. István Pomichal, PhD. a Tamás Majthényi -  adresovali plánované aktivity, ciele a očakávané výstupy či prínosy rozvojových činností. Účastníkov oboznámili aj so zámerom vybudovania pontónu s prístupovou lávkou na slovenskej strane, podporujúc tak rozvoj vodného turizmu v regióne. Obec Halászi zasa rozšíri už existujúcu infraštruktúru, vrátane prístavu, kempingu a pláže, zaobstaraním vysokovýkonných motorových člnov, ktoré umožnia prepravu prichádzajúcich turistov či realizáciu vodných predstavení. Projektoví partneri k zveľaďovaniu miestneho cestovného ruchu vo veľkej miere prispejú aj zverejnením dvojjazyčnej turistickej publikácie, ktorá predstaví rozmanité atrakcie,  kultúrne a spoločenské programy či možností rekreácie v cieľovej oblasti.

Samotný projekt je podporovaný Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko prostredníctvom Fondu malých projektov, a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Odovzdali pontón na Malom Dunaji

Práce na pontóne zahŕňali aj renováciu cesty vedúcej k samotnému mólu, zakúpenie kanoe, pramice, záchranných viest, vesiel a vyväzovacích lán, prispievajúc tak k rozvoju miestneho vodného turizmu.

Projekt bol ukončený záverečnou tlačovou konferenciou, ktorá sa uskutočnila dňa 30.08.2021 v partnerskej obci Halászi. Dňa 31.08.2021 sa uskutočnilo odovzdanie pontónu na Malom Dunaji, ktorý bol vybudovaný v rámci cezhraničného projektu s názvom „Vodná turistika“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/113), ktorý je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 46 083,33 eur. Celkový rozpočet projektu dosahuje 54 162,75 eur.

 

 

 

Cikk 1.

Folytatódik a határon átnyúló együttműködés - Ponton épül a Kis-Dunán

Fél és Halászi - két település a Duna két partján - rendszeresen részt vesz egymás rendezvényein, úgy mint például Tűzoltók Napja, Bábfesztivál, Szigetközi Hal- és Vadfőzőverseny, Márton-napi búcsú, vagy az Adventi hangverseny. Ez a sikeres együttműködés tovább folytatódik; nyertes lett ugyanis közös pályázatuk, a „Vízi turizmus” (SKHU/WETA/1901/1.1/113).

Ennek keretén belül Fél község két darab lehorgonyozható úszó pontont tartozékkal, illetve bekötő híddal együtt épít a Kis-Dunára, felújítja a mólókhoz vezető utat és feleszerelést – kenukat, uszályt, evezőkészleteket és mentőmellényeket - vásárol a helyi vízi turizmus fellendítése érdekében. A magyar partner - Halászi - pedig motorcsónakot vásárol.

Mindez az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

Cikk 2.

Jó hír a vízi turizmus szerelmeseinek

Győzött Fél és Halászi közös pályázata, a „Vízi turizmus” (SKHU/WETA/1901/1.1/113).

A projekt keretén belül Fél község két darab lehorgonyozható úszó pontont tartozékkal és bekötő híddal együtt épít a Kis-Dunára, felújítja a mólókhoz vezető utat, illetve a vízi turizmushoz kötődő feleszerelést vásárol. A magyar partner – Halászi község - pedig motorcsónakot vásárol.

A projekt keretében továbbá közös turisztikai kiadványt jelentet meg a két partner. Az magyar, szlovák és angol nyelven íródott kiadvány célja, hogy bemutassa a régió adta lehetőségeket, természeti látnivalókat és programokat, különös tekintettel a vízi eseményekre.

A projekt az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Cikk 3.

Átadták a Kis-Duna pontont

Felújították továbbá a mólókhoz vezető utat is, kenukat, evezőkészleteket, mentőmellényeket, illetve uszályt vásároltak, mindezekkel kedvezve a vízi turizmus szerelmeseinek.

A projekt sajtótájékoztatóval zárul majd, mely 30.08.2021 kerül megrendezésre Halásziban.

Ünnepélyes keretek között, 31.8.2021 adták át a Kis-Duna pontont a „Vízi turizmus” (SKHU/WETA/1901/1.1/113) elnevezésű projekt részeként, mely az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 46 038,33 eurónyi társfinanszírozásával valósulhatott meg, a teljes költségvetése 54 162,75 euró.