Navigácia

Obsah

 

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

 

Všeobecné informácie o projekte:

 

Kód projektu:                           302021K470

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:                 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                        2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Fond:                                        Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre

                                                        Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu:

Projekt Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov v obci Tomášov je tvorený šiestimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební  jazykov, biológie/chémie, polytechniky, IKT a realizáciou stavebno-technické úpravy učební:  

Hlavná aktivita č. 1 Obstaranie jazykovej učebne 1

Hlavná aktivita č. 2 Obstaranie jazykovej učebne 2

      Hlavná aktivita č. 3 Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Hlavná aktivita č. 4 Obstaranie polytechnickej učebne

Hlavná aktivita č. 5 Obstaranie IKT učebne  

Hlavná aktivita č. 6 Stavebno-technické úpravy učební  

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na Školskej ulici 7 v Tomášove. V rámci projektu sa budú realizované stavebné úpravy.  

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu, na Školskej ulici 7 v Tomášove. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.  

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (254 žiakov)

P0297 Počet podporených knižníc (0)

P0319 Počet podporených učební IKT (1)

P0320 Počet podporených učební jazykových (2)

P0321 Počet podporených učební polytechnických (1)

P0322 Počet podporených učební prírodovedných (1)

P0327 Počet podporených základných škôl (1)  

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební. Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

Projekt svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa IROP: "prispievať k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálne súdržnosť regiónov, miest a obci".

Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    23

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                      12/2020

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                   10/2022

 

Financovanie projektu:

Forma financovania:                                                                                 Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                 189 855,10 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                        180 362,34 €

    finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                       94 927,55 €

    finančná podpora zo zdrojov SR:                                                         85 434,80 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                 9 492,76 €