Navigácia

Obsah

 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v  Kline - Oficiálna stránka obce Klin Výzva č. IROP-CLLD-Q178-512-001 (aktuálna) – MAS Terchovská dolina

Na kvalite školstva a vzdelávania nám záleží. Z toho dôvodu sa obec Tomášov zapojila do výzvy na rozširovanie kapacít a modernizáciu základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Hlavným cieľom projektu pod názvom „Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov“ je zvýšenie kapacity priestorov Základnej školy vybudovaním 6 kmeňových tried, kabinetov pre učiteľov a ďalších priestorov vrátane materiálno-technického zabezpečenia za účelom zabezpečenia kvalitnej výučby pre žiakov. Súčasťou projektu je aj výstavba novej jedálne s kuchyňou v areáli školského dvora, pre potreby zabezpečenia plnohodnotného stravovania detí základnej školy. Súčasťou projektu bude aj zelené opatrenie – zateplenie fasády 1. NP a 2. NP Základnej školy vrátane zateplenia novovybudovaného 3. NP.

Uvedený cieľ chce obec dosiahnuť realizáciou nasledujúcich hlavných oprávnených aktivít:

  1. výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej základnej školy obci Tomášov,
  2. nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Tomášove,
  3. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít;

Vďaka finančnej podpore z Európskej únie, konkrétne z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja obec získala na tento projekt finančnú podporu vo výške 2 414 022,26 €.