Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023

Typ: ostatné
informácie

Daňové priznanie

k dani z nehnuteľností na rok 2023

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňovník priznáva svoje nehnuteľnosti podaním daňového priznania.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Daňovník podáva daňové priznanie v tom zdaňovacom období, v ktorom mu po prvý krát vznikla povinnosť platiť daň z nehnuteľností.

V daňovom priznaní je zároveň potrebné uviesť, či je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov  alebo  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak je príslušná nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva:

  • fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.2023
  • právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.2023
  • dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia

Zdaňovacie obdobie pre daň z nehnuteľností

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby dane z nehnuteľností  na rok 2023 pre Obec Tomášov nájdete tu: VZN 7/2022 (395.38 kB)


Vytvorené: 10. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2023 14:31
Autor: Správce Webu