Navigácia

Obsah

OZNAM
ZÁPIS DETÍ do Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Ovoda,
Mierová č.1 v Tomášove na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 

od 02.05. do 05.05.2023.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

žiadosť

 

Vyplnenú žiadosť o prijatie môžete:

- vložiť do obálky a vhodiť  do poštovej schránky umiestnenej pred Materskou školou

- doručiť na obecný úrad Tomášov

- alebo zaslať poštou na adresu: Materská škola, Mierová 1, 900 44 Tomášov.

Stačí si vybrať jednu z vyššie uvedených možností.

 

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka MŠ na telefónnom čísle 0905 257 411.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude predkladať dodatočne, pred nástupom do MŠ. Dodatočné predloženie platí aj ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca následne dodatočne predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky č. 306/2008  Z. z.  o  materskej škole v znení  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. prijímajú deti:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa,  ktoré dovŕšilo  šiesty rok  veku a  ktorému bol odložený  začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a 
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch  rokov  veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne  a  iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ  SR č.  306/2008  Z.  z. ostatné  podmienky prijímania detí.

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením  obce Tomášov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o  podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, sa uvádza:

Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa berie do úvahy kapacita tried a riaditeľ zohľadňuje nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí: 

a) trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu v obci Tomášov, 

b) dovŕšenie piateho roku veku, 

c) odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 

d) ak má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca, 

e) trvalý pobyt dieťaťa v školskom obvode obce Tomášov, 

f) dovŕšenie tretieho roku veku dieťaťa počas školského roka, v ktorom má byť prijaté na predprimárne vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

 

 

Dotazník k žiadosti o prijatie do MŠ s VJM

 

ÉRTESÍTÉS

A FÉLI Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatónője értesíti

a kedves Szülőket, hogy a beíratás az óvodába a 2022/2023-es tanévre

2023.05.02-tól   2023.05.5 –ig,  

 

A beíratás feltételei:

 • az óvodába 3-6 éves gyermekek járhatnak,
 • előnybe részesítjük az 5-6 éves és az iskolai halasztást kapott gyerekeket,
 • a beíratáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa és a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

 

Az óvoda ajánlata:

 • oktató-nevelő munka
 • kellemes környezet új berendezéssel, játszósarok környezetbarát bútorokkal,
 • az óvoda támogatja az egészséges életmód kialakítását,
 • Duna Menti Tavasz fesztiválon való részvétel,
 • szakkörök biztosítása: zenés – mozgásos kör,ügyes kezek,
 • úszótanfolyamon való részvétel, kirándulások,
 • napi szintű államnyelven való beszélgetés,
 • művészetek és kultúra iránti szeretetre való nevelés,
 • a kreatív gondolkodás, az érzékelés, az észlelés fejlesztése, érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
 • a gyermekek iskolára való felkészítése játékos formában,
 • identitástudat fejlesztése, biztonságérzet erősítése,
 • a gyermekek ismeretkörének kibővítése, a pozitív gondolkodás fejlesztése és a problémamentes, örömteli, kiegyensúlyozott légkör kialakítására való törekvés.

Ne felejtsük el,

 • a magyar gyermeket magyar óvodába és iskolába járassuk, hogy ne feledje ősei nyelvét, történelmét és kultúráját!
 • az anyanyelv érzelmi nyelv, ezen a nyelven tanul meg a gyermekünk beszélni, gondolkodni, nagy szókincset ad, biztonságot nyújt.
 • „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.”(Kosztolányi D.)

                  

Döntsenek tehát bölcsen és felelősségteljesen!

„Az anyanyelv olyan mag, amire építeni lehet.”

 

Minden jövendő óvodást szeretettel várunk!

 

Bc. Lucia Šillová

 riaditeľka MŠ