Navigácia

Obsah

OZNAM
ZÁPIS DETÍ do Materskej školy v Tomášove na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 

v mesiaci máj 2021 - od 03.05.- do 05.05.2021.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

 

Žiadosť o prijatie do MŠ tu k stiahnutiu (43.5 kB)

 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej škole bude organizované bez prítomnosti detí.

PODPÍSANÚ žiadosť odporúčame:

  • zaslať formou e-mailu na adresu MŠ msslov@tomasov.sk,
  • poštou na adresu Materská škola, Mierová 1, 900 44 Tomášov,
  • doručením do poštovej schránky materskej školy.

 

PODMIENKY PRIJATIA:

Na predprimárne vzdelávanie sa podľa § 59 ods. 1 a 2 školského zákona:

  • prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dosiahli do päť rokov veku do 31. augusta 2021),
  • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

 

Ostatné podmienky prijímania:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu, (prednostne súrodencov detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie),
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa),

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

 

     S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.

     Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

     Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

Len deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska. 

Podľa § 59a ods. 5 školského zákona „povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne“.

 

 

Mgr. Ľudmila Polláková

riaditeľka MŠ