Navigácia

Obsah

OZNAM 

ZÁPIS DETÍ do Materskej školy v Tomášove

na školský rok 2022/2023

sa uskutoční v mesiaci máj 2022

od 02.05.- do 06.05.2022, v čase od 12.00 – 16.30 hod.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Žiadosť MŠ (153.22 kB)

 

Spôsob podávania žiadostí: 

  • osobne, miestom podávania žiadostí je materská škola,
  • doručením do poštovej schránky materskej školy,
  • poštou na adresu Materská škola, Mierová 1, 900 44 Tomášov,
  • e-mailom na adresu MŠ msslov@tomasov.sk,

PODMIENKY PRIJATIA:

Na predprimárne vzdelávanie sa podľa § 59 ods. 1 a 2 školského zákona:

  • prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dovŕšili do päť rokov veku do 31. augusta 2022),

Ostatné podmienky prijímania:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu, (prednostne súrodencov detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie),
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa),

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna 2022po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

Mgr. Ľudmila Polláková

riaditeľka MŠ