Navigácia

Obsah

OZNAM 

ZÁPIS DETÍ do Materskej školy v Tomášove

na školský rok 2023/2024

sa uskutoční v mesiaci máj 2023

od 02.05.- do 05.05.2023, v čase od 12.00 – 16.30 hod.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Žiadosť MŠ (153.22 kB)

 

Spôsob podávania žiadostí: 

  • osobne, miestom podávania žiadostí je materská škola,
  • doručením do poštovej schránky materskej školy,
  • poštou na adresu Materská škola, Mierová 1, 900 44 Tomášov,
  • e-mailom na adresu MŠ msslov@tomasov.sk,

PODMIENKY PRIJATIA:

Na predprimárne vzdelávanie sa podľa § 59 ods. 1 a 2 školského zákona:

  • prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dovŕšili do päť rokov veku do 31. augusta 2023),

Ostatné podmienky prijímania:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu, (prednostne súrodencov detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie),
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa),

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna 2023 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

Mgr. Ľudmila Polláková

riaditeľka MŠ