Navigácia

Obsah

Základná škola
Školská 7
900 44 Tomášov

IČO:    36062227
DIČ:    2021603034

Riaditeľka školy:
1. Mgr. Zuzana Sarková                   zuzana.sarkova@zstomasov.sk

Zástupca riaditeľa školy:
2. RNDr. Imrich Bogár                    imrich.bogar@zstomasov.sk

Telef. kontakty:

Základná škola             02/45958132
Školská jedáleň            02/45958120

E-mail  školy:                zstomasov@zstomasov.sk

Link na web školy:      https://zstomasov.sk/novastranka/

budova

ZŠ

 

 

Výzva na voľby členov Rady školy

pri Základnej škole v Tomášove.

 

 

Obec Tomášov, ako zriaďovateľ Základnej školy,  Školská  ul. č. 7, 900 44  Tomášov, v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a § 1 ods. 1, 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien vyhlasuje

 

výzvu

na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole,

Školská ul. č. 7 v Tomášove.

 

 

Rada školy má 11 členov v zložení:

- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,

- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,

- štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Funkčné obdobie doterajších členov Rady školy uplynulo dňa 22.06.2020, avšak pre trvanie mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, sa funkčné obdobie predlžuje do času ustanovujúceho zasadnutia novej Rady školy.

 

Voľby členov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Riaditeľ školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy, mená a priezviská zvolených zástupcov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy rozhodne starosta obce Tomášov.

 

V prípade záujmu o kandidatúru rodiča do Rady školy je rodič povinný najneskôr do 30.09.2020 do 12:00 hod. predložiť riaditeľke školy podpísaný súhlas s kandidatúrou na člena Rady pri Základnej škole v Tomášove, ktorý je _tu k stiahnutiu

 

 

 

                                                                                               Ing. István Pomichal, PhD.

                                                                                                  starosta obce Tomášov