Navigácia

Obsah

V zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 

V obci Tomášov pôsobia pri obecnom zastupiteľstve 2 komisie:

- Komisia na ochranu verejného záujmu

- Komisia finančných a ekonomických záležitostí