Navigácia

Obsah

V zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 

V obci Tomášov pôsobia pri obecnom zastupiteľstve nasledovné komisie:

 

- Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení:

Predseda:        Katarína Tóthová

Podpredseda: Róbert Csehy

Člen:                Ing. Dávid Slovák


- Komisia finančných a ekonomických záležitostí v zložení:

Predseda:        JUDr. Monika Beňová Makkiová

Podpredseda: Mgr. Tomáš Ürge

Člen:                 Ladislav Tvaruško

                        

- Komisia verejných služieb, zdravotníctva a sociálnych vecí v zložení:

Predseda:        Katarína Tóthová

Podpredseda: Ing. Jozef Štrasser

Členovia:          Jozef Lipka

                           Imelda Balogh

 

- Komisia Kultúry v zložení:

Predseda: Jozef Lipka         

Podpredseda: Ing. Dávid Slovák   

Členovia:  Róbert Csehy

                  Imelda Balogh

                  Katarína Tóthová

                             Ladislav Tvaruško