Navigácia

Obsah

Komisia kultúry
bola zriadená v zmysle uznesenia č. 63/2022 z 22.11.2022 v zložení:

 

Meno Funkcia  
Imelda Balogh Predseda komisie  
Ladislav Tvaruško Podpredseda komisie  

Katarína Tóthová,                        Mgr. Alica Kozics,                          Ing. Dávid Slovák                              Róbert Csehy

členovia komisie

 

 

Komisia kultúry je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Komisia v rámci svojej kompetencie plní úlohy týkajúce sa v oblasti kultúry.

Je zložená z poslancov, nemá rozhodovaciu právomoc.

Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za dva mesiace. Komisiu zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia je uznášania schopná v prípade, že je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie, na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

 

Na úseku kultúry plní najmä tieto úlohy:

 

-           navrhuje kultúrne aktivity a akcie, ktoré by sa mali v jednotlivých rokoch v obci konať

-           spolupracuje s obcou pri zostavovaní kultúrnych aktivít na príslušný rok, resp. na dlhšie časové obdobie

-           spolu pôsobí a podieľa sa pri organizovaní na kultúrnych akciách organizovaných obcou

-           spolupracuje so spoločenskými organizáciami v obci pri plánoch ich kultúrnych aktivít