Navigácia

Obsah

Komisia kultúry bola zriadená v zmysle uznesenia  č. 88/2019 z 23.09.2019 a doplnená v zmysle uznesenia č. 22/2021 zo dňa 21.06.2021 v zložení:

 

Meno

Funkcia

Telefón

Jozef Lipka

predseda komisie

0910 280 306

Dávid Slovák, Ing.

podpredseda komisie

0902 591 244

Katarína Tóthová

člen komisie

0915 352 829

Róbert Csehy

člen komisie

0904 143 074

Imelda Balogh

člen komisie

0904 842 206

Ladislav Tvaruško

člen komisie

0903 207 816

     
     
     

 

Komisia kultúry je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Komisia v rámci svojej kompetencie plní úlohy týkajúce sa v oblasti kultúry.

Je zložená z poslancov, nemá rozhodovaciu právomoc.

Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za dva mesiace. Komisiu zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia je uznášania schopná v prípade, že je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie, na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

 

Na úseku kultúry plní najmä tieto úlohy:

 

-           navrhuje kultúrne aktivity a akcie, ktoré by sa mali v jednotlivých rokoch v obci konať

-           spolupracuje s obcou pri zostavovaní kultúrnych aktivít na príslušný rok, resp. na dlhšie časové obdobie

-           spolu pôsobí a podieľa sa pri organizovaní na kultúrnych akciách organizovaných obcou

-           spolupracuje so spoločenskými organizáciami v obci pri plánoch ich kultúrnych aktivít