Navigácia

Obsah

Komisia kultúry bola zriadená v zmysle uznesenia  č. 88/2019 z 23.09.2019 v zložení:

 

Meno Funkcia Telefón
Jozef Lipka
predseda komisie
0910 280 306
Slovák Dávid, Ing.
podpredseda komisie
0902 591 244
Tóthová Katarína
člen komisie
0915352829
Róbert Csehy
  člen komisie                            0904 143 074
 
  Imelda Balogh             člen komisie                             0904 842 206

 

Komisia kultúry je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Komisia v rámci svojej kompetencie plní úlohy týkajúce sa v oblasti kultúry.

Je zložená z poslancov, nemá rozhodovaciu právomoc.

Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za dva mesiace. Komisiu zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia je uznášania schopná v prípade, že je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie, na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

 

Na úseku kultúry plní najmä tieto úlohy:

 

-           navrhuje kultúrne aktivity a akcie, ktoré by sa mali v jednotlivých rokoch v obci konať

-           spolupracuje s obcou pri zostavovaní kultúrnych aktivít na príslušný rok, resp. na dlhšie časové obdobie

-           spolu pôsobí a podieľa sa pri organizovaní na kultúrnych akciách organizovaných obcou

-           spolupracuje so spoločenskými organizáciami v obci pri plánoch ich kultúrnych aktivít