Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom. Legislatívne je zastrešené najmä zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a jeho vykonávacími predpismi, ktoré určujú práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu.

 

Obec Tomášov v zmysle vyššie spomenutých zákonných ustanovení prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021 a v ktorom bližšie upravuje a špecifikuje podmienky zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi.

 

 

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov_tu k stiahnutiu (330.94 kB)

 

NEPLYTVAJTE POTRAVINAMI! - propagačný leták

 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV - propagačný leták

 

 

 

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU na rok 2021 _tu k stiahnutiu

 

VYUŽITIE BIOODPADU V ZÁHRADE - propagačný leták

 

KOMPOSTOVANIE - propagačný leták