Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom. Legislatívne je zastrešené najmä zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a jeho vykonávacími predpismi, ktoré určujú práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu.

 

Obec Tomášov v zmysle vyššie spomenutých zákonných ustanovení prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch č. 3/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.07.2016 a v ktorom bližšie upravuje a špecifikuje podmienky zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi.

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o odpadoch   tu ku stiahnutiu

 

NEPLYTVAJTE POTRAVINAMI! - propagačný leták

 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV - propagačný leták

 

VYUŽITIE BIOODPADU V ZÁHRADE - propagačný leták

 

KOMPOSTOVANIE - propagačný leták