Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Rok 2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

SKMBT_C224e18040610400.pdf Stiahnuté: 136x | 13.03.2019

VZN č. 1/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v elokovanej triede č. 2, Mierová 7, Tomášov

VZN.pdf Stiahnuté: 103x | 16.07.2018

VZN č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2019/2020 a o zmene VZN č. 3/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území obce Tomášov

VZN 2-2018.pdf Stiahnuté: 40x | 19.12.2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VNZ 3-2018.pdf Stiahnuté: 126x | 19.12.2018

Rok 2017

12.12.2017 - VZN č. 2/2017, dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o ŠKD

zapis_1513180594.pdf Stiahnuté: 149x | 14.12.2017

12.12.2017 - VZN č. 3/2017 o daniach a poplatkoch

zapis_1513180660.pdf Stiahnuté: 340x | 14.12.2017

13.01.2017 - Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zá

zapis_1486477651.pdf Stiahnuté: 258x | 13.01.2017

15.06.2017 - VZN obce Tomášov č. 1/2017, dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o m

zapis_1498055627.pdf Stiahnuté: 377x | 15.06.2017

21.11.2017 - Návrh VZN č. 2/2017, dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o ŠKD

zapis_1511268264.pdf Stiahnuté: 166x | 21.11.2017

21.11.2017 - Návrh VZN č. 3/2017 o daniach a poplatkoch

zapis_1511268532.pdf Stiahnuté: 240x | 21.11.2017

Rok 2016

02.03.2016 - VZN obce Tomášov č. 1/2016 o podmienkach poskytovania sociáln

zapis_1456903677.pdf Stiahnuté: 214x | 02.03.2016

06.07.2016 - VZN č. 2/2016 Zmeny a doplnky č. 1/2014 k ÚPN obce Tomášov

zapis_1469023060.pdf Stiahnuté: 168x | 06.07.2016

06.07.2016 - VZN č. 3/2016 o odpadoch

zapis_1469023265.pdf Stiahnuté: 212x | 06.07.2016

13.12.2016 - VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpad

zapis_1481704703.pdf Stiahnuté: 174x | 13.12.2016

18.10.2016 - VZN č. 4/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a ča

zapis_1476945799.pdf Stiahnuté: 206x | 18.10.2016

30.11.2016 - VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Tomášov

zapis_1480498515.pdf Stiahnuté: 211x | 30.11.2016

Rok 2015

11.12.2015 - VZN obce Tomášov č. 4/2015 o podm. poskyt. dotácií ...

zapis_1450284587.pdf Stiahnuté: 215x | 11.12.2015

19.03.2015 - dodatok č. 1-2013 k VZN č. 1-2009 určenie miesta a času zápi

zapis_1433342206.pdf Stiahnuté: 179x | 19.03.2015

19.03.2015 - dodatok č. 1-2013 k VZN č. 3-2004 o určení školských obvodo

zapis_1433341906.pdf Stiahnuté: 130x | 19.03.2015

19.03.2015 - dodatok č. 1-2013 k VZn č. 5-2009 dotácia na prevádzku a mzdy

zapis_1433342044.pdf Stiahnuté: 156x | 19.03.2015

Stránka