Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 8/2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze

VZN 8_2022 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.pdf Stiahnuté: 7x | 10.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 7_2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 23x | 10.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2022 o chove držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov

VZN č. 6-2022 o chove držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 11x | 10.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 Zásady postupov vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Tomášov

VZN č. 5_2022 - zasady vybavovania stažností.pdf Stiahnuté: 24x | 24.11.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Tomášov

VZN 4-2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku.pdf Stiahnuté: 20x | 24.11.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, ŠKD a školskej jedálne zriadených obcou a výške príspevku zákonných zástupcov

VZN 3-2022 o MŠ, ŠKD a ŠJ.pdf Stiahnuté: 17x | 24.11.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN_2_2022_referendum.pdf Stiahnuté: 40x | 28.06.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3/2020 Územného plánu obce Tomášov

VZN č. 1_2022 ,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 3. zmeny a doplnky ÚPN Tomášov.pdf Stiahnuté: 83x | 02.03.2022

VZN č. 3/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023

VZN č. 3_2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2022_2023.pdf Stiahnuté: 68x | 10.02.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2021 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou a výške príspevku zá

VZN č. 2-2021 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou....pdf Stiahnuté: 82x | 10.02.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č.1/2021 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov

VZN 1_2021 o zmene a doplnení VZN 4_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 125x | 10.02.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášov č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022

VZN č. 3_2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.docx Stiahnuté: 94x | 30.06.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 5_2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 214x | 30.06.2021

Všobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov

VZN 4_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 275x | 31.03.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2 /2020 o ochrannom pásme pohrebísk v obci Tomášov

VZN 2_2020 o ochrannom pásme pohrebísk.pdf Stiahnuté: 173x | 02.07.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 3/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 1_2020.pdf Stiahnuté: 210x | 02.07.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 6-2019.pdf Stiahnuté: 210x | 04.02.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020_2021 č. 8_2019.pdf Stiahnuté: 189x | 04.02.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o zásadách nakladania s majetkom obce

VZN č. 7_2019 - zasady nakladania s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 192x | 04.02.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške dotácie na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou, príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v týchto zariadeniach

VZN 5-2019 o MŠ ŠKD a ŠJ.pdf Stiahnuté: 291x | 11.09.2019

Stránka