Navigácia

Obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Dodatok č. 1 k VZN č. 5_2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Tomášove

Dodatok č. 1_2009 k VZN č. 4_2008 o podmienkach prijímania detí

Dodatok č. 1_2010 k VZN č. 5_2009 o určení výšk dotácie na prevádzkz a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2011 k VZN č. 5-2009 o určení výšky dotácie na prevázku a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2012 k VZN č. 4_2001 o odpadoch

Dodatok č. 1_2012 k VZN č. 5-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 1_2009 určenie miesta a času zápisu do ZŠ 2013-2014

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 5_20019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2014 k VZN č. 1_2009 o určenie miesta a času zápis do ZŠ 2015_2016

Dodatok č. 1_2017 k VZN č. 1_2009 o určení miesta a častu zápisu do ZŠ 2017_2018

Dodatok č. 1_2018 k VZN č. 1_2009 o určení miesta a času zápisu detí do ŽŠ 2018-2019

Dodatok č. 2_2013 k VZN č. 1_2009 určenie miesta a času zápisu do ZŠ 2014-2015

VZN 2_2015 o miestnych daniach a poplatku

VZN č. 1_2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 1_2008 o zásadách nakladania s majetkom obce

VZN č. 2_2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostiedkov rozpočtu obce Tomášov

VZN č. 2_2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 2_2017 - dodatok č. 1 k VZN č. 1_2015 o podmienkach prijímania detí do MŠ

VZN č. 3_2001 o dodržaní čistoty a poriadku na území obce Tomášov

Stránka