Obsah

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA splaškových vôd v roku 2019

 

Obchodné meno a sídlo: Obec Tomášov , ul. 1. mája č. 5, 900 44  Tomášov    IČO: 305 120

 

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody: 0,

 nemáme s producentmi splaškových vôd dodávateľsko-odberateľský vzťah, množstvo odvedenej vody neprechádza vodomerom, počet kanalizačných prípojok je 807

 Sledované obdobie: od 1.1.2019 do 31.12.2019

 

§ 3 ods. 1 písm. a) - množstvo vody za jednotku času
 množstvo odvedenej vody od producenta nie je merané, prietok je odhadovaný podľa priemernej spotreby pitnej vody

§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody:

 vždy sa odvádza celé množstvo vody pustenej do kanalizácie

§ 3 ods. 1 písm. c) - pretlak v tlakovej alebo podtlak  v podtlakovej kanalizačnej sieti

nemáme tlakovú kanalizáciu

§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  nerelevantné

§ 3 ods. 1 písm. e) - plynulé odvádzanie vody x

v danom období nebolo zastavené odvádzanie splaškových vôd

§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody

v danom období nebolo zastavené odvádzanie splaškových vôd

§ 3 ods. 1 písm. g) – lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d)

nerelevantné

§ 3 písm. h) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od

verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky

určenie technických podmienok na pripojenie nikto nežiadal, nehnuteľnosť nebola odpojená a ani prípojka odstránená

§ 3 písm. i) - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd

zmluvy o odvádzaní odpadových vôd sa väčšinou predkladajú záujemcom už pred vlastným pripojením na kanalizáciu

§ 3 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody

splaškové vody sa odvádzajú plynule do gravitačnej časti kanalizácie

§ 3 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody

Fakturuje sa v súlade s cenou určenou URSO

 

Úroveň kvality odvádzania vody v percentách: 100 %

 

Ing. István Pomichal, PhD.

starosta obce

Štandardy kvality 2019