Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente

"Územný plán obce Vlky"
 
 
 
Na Obecný úrad Tomášov bolo dňa 20.07.2020 doručené oznámenie o strategickom dokumente obstarávateľa, Obec Vlky, Vlky 83, 900 44 Vlky, ktorý predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o  strategickom dokumente
 
„Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Vlky“


    Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Vlky“ je zverejnené na webovom  sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-2019-uzemneho-planu-obce-vlky

    Konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame vopred si telefonicky dohodnúť 02/40202450 alebo emailom na: tomas.grach@minv.sk, hedviga.guldanova@minv.sk)

Vyvesené: 22. 7. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť