Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.3/2020 Územného plánu obce Tomášov

Obstarávateľ strategického dokumentu: OBEC TOMÁŠOV v zast. starostom obce  Ing. István Pomichal, PhD. predložil podľa § 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu podľa § 3 písm. k) a § 55 písm. b) zákona  Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.3/2020 Územného plánu obce Tomášov".

 

Obec Tomášov oznamuje verejnosti, že do Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu " Zmeny a doplnky č. 3/2020  Územného plánu obce Tomášov" a aj do Návrhu "Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného plánu obce Tomášov, je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Tomášove, 1. mája č. 5, Tomášov.

 

Oznámenie so strategickým dokumentom s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-upn-obce-tomasov

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní k oznámenia je možné vykonať na Okresnom úrade Senec, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín ( termín konzultácie je odporúčané si vopred dohodnúť telefonicky  02/40202485 alebo emailom: tomas.grach@minv.sk, hedviga.guldanova@minv-sk)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu úrade Senec, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec,  do 15 dní odo zverejnenia tohto oznámenia.

 

 

 

Vyvesené: 12. 11. 2020

Dátum zvesenia: 27. 11. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť