Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: SKR-604/2019

Oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania - Opatrenia na odstraňovanie migračných baríer na vodnom toku Malý Dunaj - Nová Dedinka

Opatrenia na odstránenie migračných bariér

Opatrenia na odstraňovane migračných bariér na vodnom toku Malý Dunaj –Nová Dedinka. Ministerstvo životného prostredia SR ako ústredný orgán štátnej správy podľa paragrafu 29 ods. 56 písm. a) zákona zaslalo obci Tomášov ako dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti,ktoré je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/opatrenia-na-odstranovanie-migracnych-barier-na-vodnom-toku-maly-dunaj

 

 Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na obecnom úrade do 10 dní odo zverejnenia tohto oznamu.

 

Vyvesené: 23. 7. 2019

Dátum zvesenia: 6. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť