Navigácia

Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Tomášov - Výzva verejnosti

Obec Tomášov ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vás týmto žiada o zaslanie vyjadrenia, resp. stanoviska k návrhu Zmien a doplnkov č. 4 „Územného plánu Obce Tomášov“ v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Originál dokumentácie je vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Tomášove,  na webovej stránke obce  http://www.tomasov.sk a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Bratislave, Odbore výstavby a bytovej politiky (Tomášikova 46, 832 05 Bratislava).

 

Návrh Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN Tomášov - textová časť (476.09 kB)

 

Návrh Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN Tomášov - grafická časť (4.61 MB)

 

 

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť