Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 764/2019

Zámer navrhovanej činnosti - oznámenie

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP ako príslušný orgán štátnej správy začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Sklad záhradného nábytku a sklad vína s výrobnou činnosťou“ dňom doručenia zámeru navrhovateľom. Verejnosť o zámere je informovaná na nasledovných stránkach:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/sklad-zahradneho-nabytku-sklad-vina-s-vyrobnou-cinnostou

 

https://www.minv.sk/?uradna-tabula-20

 

Do zámeru je možné nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade Tomášov. Pripomienky je možné podať v lehote do 5.9.2019 na sekretariáte Obecného úradu

Vyvesené: 16. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť