Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 832/2019

Zámer navrhovanej činnosti - oznámenie

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP ako príslušný orgán štátnej správy začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Projekt poľnohospodárskej rekultivácie k. ú. Tomášov“ dňom doručenia zámeru navrhovateľom. Verejnosť je o zámere informovaná na nasledovných stránkach:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/projekt-polnohospodarskej-rekultivacie-k-u-tomasov

 

https://www.minv.sk/?uradna-tabula-20

 

Do zámeru je možné nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade Tomášov. Pripomienky je možné podať v lehote do 27.9.2019 na sekretariáte Obecného úradu.

Vyvesené: 6. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť