Navigácia

Obsah

Späť

Zámer predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľom Viliam Szabo a Alžbeta Szabová z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

  • geometrickým plánom oddelená časť parcely č. 338/1, novovytvorená parcela č. 338/34– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m2. Parcela č. 338/1 je evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 925 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

 

Zámer predaja _tu k stiahnutiu (14.9 kB)

 

Vyvesené: 4. 6. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť