Navigácia

Obsah

Späť

Zámer predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľovi: Ing. Bc. Rainer Bergl z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

  • geometrickým plánom oddelená časť parcely č. 338/1, novovytvorená parcela č. 338/35– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2. Parcela č. 338/1 je evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 925 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

 

Zámer predaja_tu k stiahnutiu (15.13 kB)

Vyvesené: 4. 6. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť