Navigácia

Obsah

Späť

Zámer zámeny nehnuteľností

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľností - pozemkov medzi obcou Tomášov a manželmi Fondrkovými z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: 

Nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Tomášov, 1. mája č. 5, Tomášov:

- parcela č. 3/17 o výmere 600 m², parc. č. 3/18 o výmere 600 m²  a parc. č. 3/19 o výmere 671 m², všetky nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 925 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

za nehnuteľnosti vo vlastníctve: Ing. Františka Fondrka a Nadeždy Fondrkovej, rod. Novotnej, Tehelná 24, Tomášov:

-  parcela  č. 1228/14 o výmere 919 m² evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1782 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

a parcela č. 1228/15 o výmere 952 m² evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1783 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec.

Zámer zámeny nehnuteľností _tu k stiahnutiu (15.5 kB)

Vyvesené: 4. 6. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť