Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľovi:  Viera Orešanská, Tomášov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

- parcela č. 866/2– ostatná plocha o výmere 101m2 evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 925 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec.

Bližšie podmienky v priloženom súbore:

Zámer predaja nehnuteľnosti - parc. č. 866/2

Vyvesené: 11. 4. 2019

Dátum zvesenia: 29. 4. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť