Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľom: Viliam Szabó a Alžbeta Szabová, Tomášov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

- parcela č. 338/30– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 925 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec.

Bližšie podmienky v priloženom súbore:

Zámer predaja nehnuteľnosti - parcela č. 338/30, k.ú. Tomášov

Vyvesené: 12. 6. 2019

Dátum zvesenia: 1. 7. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť