Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľovi:  Anna Mogrovicsová z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

parcela registra „E“ č. 338/1– ostatná plocha o výmere 53 m2 evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2394 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec.

 

Bližšie podmienky v priloženom súbore:

Zámer predaja nehnuteľnosti parc. registra "E" č. 338/1 

Vyvesené: 5. 9. 2019

Dátum zvesenia: 28. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť