Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľovi:  Anna Mogrovicsová z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

  • pozemok  - parcelu registra „C“ č. 67/6  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2394 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec
  • pozemok - parcelu registra „C“ č. 338/31– zastavaná plocha a nádvorieo výmere 4 m2, evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 925 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

 

Bližšie podmienky v priloženom súbore:

Zámer predaja

Vyvesené: 13. 1. 2020

Dátum zvesenia: 3. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť