Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti: Kynologický klub Tomášov

- vonkajší manipulačný priestor – parc. registra „C“ č. 799/42 o výmere 29 m2 a parcela registra „C“ č. 799/41 o výmere 24 m2, k.ú. Tomášov, nachádzajúci sa na futbalovom ihrisku na Hlavnej ulici.

 

Bližšie podmienky v priloženom súbore:

 

Zámer prenájmu

Grafické znázornenie

Vyvesené: 7. 11. 2019

Dátum zvesenia: 4. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť