Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Tomášov
ObecTomášov

Vitajte v obci Tomášov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Beíratás az óvodába - Zápis detí na školský rok 2024/2025

OZNAM

ZÁPIS DETÍ do Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Ovoda,

Mierová č.1 v Tomášove na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 

od 02.05. do 31.05.2024.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Žiadosť o prijatie do MŠ Ovoda_tiu k stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 174.31 kB

 

Vyplnenú žiadosť o prijatie môžete:

- vložiť do obálky a vhodiť  do poštovej schránky umiestnenej pred Materskou školou

- doručiť na obecný úrad Tomášov

- alebo zaslať poštou na adresu: Materská škola, Mierová 1, 900 44 Tomášov.

Stačí si vybrať jednu z vyššie uvedených možností.

 

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka MŠ na telefónnom čísle 0905 257 411.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude predkladať dodatočne, pred nástupom do MŠ. Dodatočné predloženie platí aj ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca následne dodatočne predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky č. 306/2008  Z. z.  o  materskej škole v znení  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. prijímajú deti:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa,  ktoré dovŕšilo  šiesty rok  veku a  ktorému bol odložený  začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a 
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch  rokov  veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne  a  iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ  SR č.  306/2008  Z.  z. ostatné  podmienky prijímania detí.

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením  obce Tomášov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o  podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, sa uvádza:

Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa berie do úvahy kapacita tried a riaditeľ zohľadňuje nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí: 

a) trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu v obci Tomášov, 

b) dovŕšenie piateho roku veku, 

c) odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 

d) ak má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca, 

e) trvalý pobyt dieťaťa v školskom obvode obce Tomášov, 

f) dovŕšenie tretieho roku veku dieťaťa počas školského roka, v ktorom má byť prijaté na predprimárne vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2024.

 

Dotazník k žiadosti o prijatie _tu k stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 214.5 kB

Informácie o dieťati Ovoda_tu k stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 214 kB

 

ÉRTESÍTÉS

A FÉLI Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatónője értesíti

a kedves Szülőket, hogy a beíratás az óvodába a 2024/2025-es tanévre

2024.05.02-tól   2024.05.31 –ig,  

A beíratás feltételei:

 • az óvodába 3-6 éves gyermekek járhatnak,
 • előnybe részesítjük az 5-6 éves és az iskolai halasztást kapott gyerekeket,
 • a beíratáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa és a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

 

Az óvoda ajánlata:

 • oktató-nevelő munka
 • kellemes környezet új berendezéssel, játszósarok környezetbarát bútorokkal,
 • az óvoda támogatja az egészséges életmód kialakítását,
 • Duna Menti Tavasz fesztiválon való részvétel,
 • szakkörök biztosítása: zenés – mozgásos kör,ügyes kezek,
 • úszótanfolyamon való részvétel, kirándulások,
 • napi szintű államnyelven való beszélgetés,
 • művészetek és kultúra iránti szeretetre való nevelés,
 • a kreatív gondolkodás, az érzékelés, az észlelés fejlesztése, érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
 • a gyermekek iskolára való felkészítése játékos formában,
 • identitástudat fejlesztése, biztonságérzet erősítése,
 • a gyermekek ismeretkörének kibővítése, a pozitív gondolkodás fejlesztése és a problémamentes, örömteli, kiegyensúlyozott légkör kialakítására való törekvés.

Ne felejtsük el,

 • a magyar gyermeket magyar óvodába és iskolába járassuk, hogy ne feledje ősei nyelvét, történelmét és kultúráját!
 • az anyanyelv érzelmi nyelv, ezen a nyelven tanul meg a gyermekünk beszélni, gondolkodni, nagy szókincset ad, biztonságot nyújt.
 • „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.”(Kosztolányi D.)

                  

Döntsenek tehát bölcsen és felelősségteljesen!

„Az anyanyelv olyan mag, amire építeni lehet.”

 

Minden jövendő óvodást szeretettel várunk!

 

Bc. Lucia Šillová

 riaditeľka MŠ

 

 

Obec

Programy a projekty

EU

VOĽBY

           VOĽBY              do Európskeho parlamentu 2024

Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu konaným 8. júna 2024 sú dostupné tu:

urad-9/volby/

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30

7:30-11:30

 

Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

-  pre obce Tomášov a Vlky

ZMENA od 1.1.2023
Pondelok    7:30 - 11:30 hod. - kolaudačné konania, miestne zisťovania, 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť

Utorok         nestránkový deň

Streda         nestránkový deň

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          nestránkový deň

 

Čo nás čaká

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
1
18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Náhodné foto

Náhodný výber z galérie

Obecný spravodaj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

          Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 246 265,60 €

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:557
TÝŽDEŇ:1043
CELKOM:1026344

Art Hotel Kaštieľ

Unikátna kombinácia dizajnového interiéru, vysokého pohodlia

www.hotelkastiel.sk