Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Tomášov
ObecTomášov

Vitajte v obci Tomášov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Beíratás az óvodába - Zápis detí na školský rok 2024/2025

OZNAM

ZÁPIS DETÍ do Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Ovoda,

Mierová č.1 v Tomášove na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 

od 02.05. do 31.05.2024.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Žiadosť o prijatie do MŠ Ovoda_tiu k stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 174.31 kB

 

Vyplnenú žiadosť o prijatie môžete:

- vložiť do obálky a vhodiť  do poštovej schránky umiestnenej pred Materskou školou

- doručiť na obecný úrad Tomášov

- alebo zaslať poštou na adresu: Materská škola, Mierová 1, 900 44 Tomášov.

Stačí si vybrať jednu z vyššie uvedených možností.

 

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka MŠ na telefónnom čísle 0905 257 411.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude predkladať dodatočne, pred nástupom do MŠ. Dodatočné predloženie platí aj ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca následne dodatočne predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky č. 306/2008  Z. z.  o  materskej škole v znení  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. prijímajú deti:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa,  ktoré dovŕšilo  šiesty rok  veku a  ktorému bol odložený  začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a 
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch  rokov  veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne  a  iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ  SR č.  306/2008  Z.  z. ostatné  podmienky prijímania detí.

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením  obce Tomášov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o  podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, sa uvádza:

Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa berie do úvahy kapacita tried a riaditeľ zohľadňuje nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí: 

a) trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu v obci Tomášov, 

b) dovŕšenie piateho roku veku, 

c) odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 

d) ak má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca, 

e) trvalý pobyt dieťaťa v školskom obvode obce Tomášov, 

f) dovŕšenie tretieho roku veku dieťaťa počas školského roka, v ktorom má byť prijaté na predprimárne vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2024.

 

Dotazník k žiadosti o prijatie _tu k stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 214.5 kB

Informácie o dieťati Ovoda_tu k stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 214 kB

 

ÉRTESÍTÉS

A FÉLI Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatónője értesíti

a kedves Szülőket, hogy a beíratás az óvodába a 2024/2025-es tanévre

2024.05.02-tól   2024.05.31 –ig,  

A beíratás feltételei:

 • az óvodába 3-6 éves gyermekek járhatnak,
 • előnybe részesítjük az 5-6 éves és az iskolai halasztást kapott gyerekeket,
 • a beíratáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa és a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

 

Az óvoda ajánlata:

 • oktató-nevelő munka
 • kellemes környezet új berendezéssel, játszósarok környezetbarát bútorokkal,
 • az óvoda támogatja az egészséges életmód kialakítását,
 • Duna Menti Tavasz fesztiválon való részvétel,
 • szakkörök biztosítása: zenés – mozgásos kör,ügyes kezek,
 • úszótanfolyamon való részvétel, kirándulások,
 • napi szintű államnyelven való beszélgetés,
 • művészetek és kultúra iránti szeretetre való nevelés,
 • a kreatív gondolkodás, az érzékelés, az észlelés fejlesztése, érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
 • a gyermekek iskolára való felkészítése játékos formában,
 • identitástudat fejlesztése, biztonságérzet erősítése,
 • a gyermekek ismeretkörének kibővítése, a pozitív gondolkodás fejlesztése és a problémamentes, örömteli, kiegyensúlyozott légkör kialakítására való törekvés.

Ne felejtsük el,

 • a magyar gyermeket magyar óvodába és iskolába járassuk, hogy ne feledje ősei nyelvét, történelmét és kultúráját!
 • az anyanyelv érzelmi nyelv, ezen a nyelven tanul meg a gyermekünk beszélni, gondolkodni, nagy szókincset ad, biztonságot nyújt.
 • „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.”(Kosztolányi D.)

                  

Döntsenek tehát bölcsen és felelősségteljesen!

„Az anyanyelv olyan mag, amire építeni lehet.”

 

Minden jövendő óvodást szeretettel várunk!

 

Bc. Lucia Šillová

 riaditeľka MŠ

 

 

Obec

Programy a projekty

EU

VOĽBY

           VOĽBY              do Európskeho parlamentu 2024

Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu konaným 8. júna 2024 sú dostupné tu:

urad-9/volby/

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30

7:30-11:30

 

Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

-  pre obce Tomášov a Vlky

ZMENA od 1.1.2023
Pondelok    7:30 - 11:30 hod. - kolaudačné konania, miestne zisťovania, 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť

Utorok         nestránkový deň

Streda         nestránkový deň

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          nestránkový deň

 

Čo nás čaká

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Náhodné foto

Náhodný výber z galérie

Obecný spravodaj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

          Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 246 265,60 €

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:31
TÝŽDEŇ:3862
CELKOM:1009937

Art Hotel Kaštieľ

Unikátna kombinácia dizajnového interiéru, vysokého pohodlia

www.hotelkastiel.sk