Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Tomášov
ObecTomášov

Vitajte v obci Tomášov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Sprístupnenie informácií

Postup pri sprístupňovaní informácií

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE OBCE AKO POVINNEJ OSOBY

podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

1. Spôsob zriadenia obce jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry:

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zriadený na základe Ústavy SR  čl. 64 a nasl. a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obec pri výkone samosprávy vykonáva svoje právomoci a kompetencie v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na obec je možné zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie, podľa § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
 

Obec najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby / odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, odvádzanie odpadových vôd/.
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • utvára podmienky pre riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor /povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská/
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • vedie obecnú kroniku v slovenskom jazyku, prípadne v jazyku príslušnej národnosti
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
 • spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi v obci činnosť, ako aj záujmovými združeniami obyvateľov obce pri plnení úloh samosprávy, spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci v záujme plnenia úloh obce spolupracuje s orgánmi štátu
 • poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre svoje územie všeobecne záväzné nariadenia
 • financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, v rozsahu podľa osobitných predpisov , prípadne z cudzích zdrojov /účelová štátna dotácia, neúčelová štátna dotácia/.

 

Orgány Obce
 

Orgánmi Obce Tomášov sú:

 • obecné zastupiteľstvo
 • starosta obce


     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Tomášove má 9 poslancov. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11. Rokovanie obecného zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva v Tomášove, v znení zmien a doplnkov. Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné. Vyhlásiť rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.

      Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkcia starostu sa končí zvolením nového  starostu a zložením sľubu. Kompetencie starostu obce sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 13.

 

Orgány Obecného zastupiteľstva v Tomášove
 

     Obecné zastupiteľstvo vo Tomášove zriadilo ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. V podmienkach obce Tomášov tento orgán je zložený z 3 poslancov obecného zastupiteľstva.

     Obecná rada zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce.

      Stále komisie obecného zastupiteľstva sú schválené v počet 2. Obidva orgány obecného zastupiteľstva majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení / § 14 a 15/a Rokovacími poriadkami.

     Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je zložený zo zamestnancov Obce. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení. 

     Hlavný kontrolór je pracovníkom Obce, ktorého do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Jeho kompetencie upravuje § 18 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

     Zástupca starostu je členom Obecnej rady. Jeho kompetencie sú upravené zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a starostom stanovená pracovná náplň.

 

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie  v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám voči obci Tomášov ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej  ústne, písomne, osobne do podateľne Obecného úradu (ďalej len OÚ) alebo poštou, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Informácie, ktoré obec Tomášov sprístupňuje v súlade so zákonom č. 211/2000Z.z., môžu žiadatelia získať:

 • na internetovej stránke www.tomasov.sk
 • na úradnej tabuli obci pri budove Kultúrneho domu v Tomášove, 1. mája č. 3
 • v budove OÚ ul. 1. mája č. 5  sekretariát.

Informácie je možné zistiť alebo žiadať na OÚ Tomášov na sekretariáte OÚ počas pracovných dní nasledovne:

Pondelok

7.30 - 15.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

8.30 - 17.00

Štvrtok

7.30 - 11.30

Piatok

7.30 - 11.30

Pre podanie žiadosti písomne je podacou adresou:

Obecný úrad Tomášov
ul. 1. mája 5
90044 Tomášov

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou: info@tomasov.sk

3. Miesto lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

a) Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom podateľne OÚ v Tomášove, alebo poštou na adresu:

Obecný úrad Tomášov
ul. 1. mája 5
90044 Tomášov

b) Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 177 až § 193 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v platnom znení, podaním na Krajský súd v Bratislave v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

4. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Tomášov vybaví bez zbytočného dokladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (§17 ods.2 zákona č.211/2000 Z.z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o ďalších 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Obec Tomášov ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z.

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií

Podateľňa Obecného úradu Tomášov je tiež miestom na podanie ostatných žiadostí podnetov, návrhov a oznámení.

 

5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Tomášov koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

 Právne predpisy:

Európska charta miestnej samosprávy, uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 336/2000 Z.z., čiastka 138 z 19. októbra 2000). Na Slovensku vstúpila do platnosti 1. júna 2000.

Ústava SR 460/1992 Zb. v platnom znení,  čl. 64-71,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

MAJETOK A FINANCOVANIE

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 423/2015  Z.z. o štatutárnom  audite a o doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 357/2015  Z.z. o finančnej kontrole a audite, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov,

zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  v znení neskorších predpisov,

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

zákon č. 96/1991 Zb. o verených kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,

zákon č. 440/2015  Z.z. o športe v znení neskorších predpisov,

zákon č. 1/2014  Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

zákon č. 102/2014  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

ŠKOLSTVO

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov,

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

SOCIÁLNE VECI

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 27/2009 Z.z.),

zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

zákon č. 417/2013  Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,

OSTATNÉ

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Ďalšie platné predpisy uverejnené v zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

 

Vnútorné predpisy obce:

Štatút obce z 14.03.2011

Štatút obecného kronikára obce Tomášov zo dňa 4.5.2015

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove

Organizačný poriadok obecného zastupiteľstva v obci Tomášov z 31.3.2003

Podpisový poriadok obecného zastupiteľstva v obci Tomášov a Obecného úradu v Tomášove zo dňa 04.04.2011

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu z 2.3.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva zo dňa 22.6.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva z 12.07.2010

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov z 04.03.2019

Príkaz č. 1/2014 starostu obce Tomášov – pokyny pri prenájme kultúrneho domu

Smernica č. 1/2013 o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica o obehu a preskúmaní účtovných dokladov obce Tomášov – rok 2013

Smernica č. 1/2003 o postupe zamestnancov obce Tomášov pri obstarávaní tovarov, prác a služieb

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Tomášov

 

 

 

 

 

 

 

Úrad

Programy a projekty

EU

VOĽBY

           VOĽBY              do Európskeho parlamentu 2024

Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu konaným 8. júna 2024 sú dostupné tu:

urad-9/volby/

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30

7:30-11:30

 

Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

-  pre obce Tomášov a Vlky

ZMENA od 1.1.2023
Pondelok    7:30 - 11:30 hod. - kolaudačné konania, miestne zisťovania, 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť

Utorok         nestránkový deň

Streda         nestránkový deň

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          nestránkový deň

 

Čo nás čaká

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Náhodné foto

Náhodný výber z galérie

Obecný spravodaj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

          Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 246 265,60 €

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:18
TÝŽDEŇ:3849
CELKOM:1009924

Art Hotel Kaštieľ

Unikátna kombinácia dizajnového interiéru, vysokého pohodlia

www.hotelkastiel.sk