Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu: „IBV TOMAŠOV 2.etapa“ v rozsahu stavby: SO-2-D.01 Komunikácie SO-2-D.02 Chodníky SO-2-D.03 Vsakovacie zatrávnené pásy 01.06.2023 16.06.2023
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - „Výstavba komunikácie s inžinierskymi sieťami, Súbor rodinných domov v lokalite DOMA SZIGET“, VEREJNOU VYHLÁŠKOU 18.05.2023 02.06.2023
Informácia pre verejnosť vyplývajúca z plnenia povinností podľa § 14 ods.1 písm.p) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.p. a nariadení 12.04.2023
Rozhodnutie o prerušení prevádzky Materskej školy dňa 6.4.2023 30.03.2023
Rozhodnutie o prerušení prevádzky MŠ - Óvoda dňa 06.04.2023 28.03.2023
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a udelenie súhlasu a vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia 08.03.2023
Oznámenie o podaní návrhu o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Rozšírenie ČOV Tomášov" - informácia 02.03.2023
Oznámenie o podaní návrhu o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Rozšírenie ČOV Tomášov" - informácia 14.02.2023 01.03.2023
Verejná vyhláška - Vyzývacie uznesenie na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Tomášov 13.01.2023
Verejná vyhláška Tomášov - Výzva na vykonanie výrubu a orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN a VVN vedení 10.01.2023
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2023-2027" 19.12.2022
I. Úprava rozpočtu obce Tomášov na rok 2022 - Uznesenie OZ č. 73/2022 15.12.2022
Rozpočet obce Tomášov na rok 2023 - Uznesenie č. 75/2022 15.12.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tomášov na I. polrok 2023 01.12.2022

Oznamy

Verejné obstarávanie

Oznámenie o uložení zásielky

Rozhodnutia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie a poverenie zástupcu starostu obce 12.12.2022