Navigácia

Obsah

Obec Tomášov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

Obec Tomášov

Sídlo:

  1. mája č. 5, 900 44 Tomášov

IČO:

00305120

DIČ:

2020662281

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Ing. István Pomichal, PhD.

e-mail:

tomasov@tomasov.sk

telefón:

+421 2 45958 130

 

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom "Profile verejného obstarávateľa".

 

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/4156