Navigácia

Obsah

Späť

VÝZVA na predkladanie ponúk  za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

VÝZVA na predkladanie ponúk


                 za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

 

 

 

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).


Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Predmet zákazky:

Podunajská cyklodopravná trasa, úsek v k.ú. Tomášov – I. etapa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

 

 

 

 

V Tomášove dňa: 29.10.2019

 

 

                                                                                    ................................................

                                                                                        Ing. István Pomichal, PhD.

                                                                                               starosta obce

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Vzor cenovej ponuky

Príloha č. 1 k výzve

Vyvesené: 29. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť