Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľovi:  MULTITECH s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

- geometrickým plánom oddelená časť parcely č. 792/7, novovytvorená parcela č. 792/11  – ostatná plocha o výmere 343 m2. Parcela č. 792/7 je  evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 925 pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec.

Bližšie podmienky v priloženom súbore:

Zámer predaja nehnuteľnosti parc. č. 792/7

Vyvesené: 5. 9. 2019

Dátum zvesenia: 4. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť