Navigácia

Obsah

Tlačivá

2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov + čestné vyhlásenie vlastníka Stiahnuté: 321x | 01.04.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 114x | 04.04.2019

Žiadosť - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 22x | 05.12.2019

Žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 20x | 05.12.2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 Stiahnuté: 11x | 17.12.2019

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2019 Stiahnuté: 14x | 17.12.2019

2018

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJS Stiahnuté: 11150x | 09.10.2018

2017

03.03.2017 - Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy - nájomné b Stiahnuté: 262x | 03.03.2017

23.11.2017 - Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v o Stiahnuté: 740x | 23.11.2017

2016

30.01.2016 - Žiadosť o dotáciu Obce Tomášov Stiahnuté: 248x | 30.01.2016

30.01.2016 - Zúčtovanie dotácie Obce Tomášov Stiahnuté: 263x | 30.01.2016

10.05.2016 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovania - na verejnom priestran Stiahnuté: 212x | 10.05.2016

2015

27.10.2015 - Tlačivo - návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 232x | 27.10.2015

23.11.2015 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 346x | 23.11.2015

2013

15.08.2013 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 365x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 200x | 15.08.2013

15.08.2013 - Prehlásenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 224x | 15.08.2013

15.08.2013 - Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 237x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na kanalizáciu Stiahnuté: 353x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 218x | 15.08.2013

Stránka