Navigácia

Obsah

Tlačivá

2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov + čestné vyhlásenie vlastníka Stiahnuté: 232x | 01.04.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 90x | 04.04.2019

2018

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJS Stiahnuté: 11121x | 09.10.2018

2017

03.03.2017 - Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy - nájomné b Stiahnuté: 248x | 03.03.2017

23.11.2017 - Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v o Stiahnuté: 570x | 23.11.2017

2016

30.01.2016 - Žiadosť o dotáciu Obce Tomášov Stiahnuté: 225x | 30.01.2016

30.01.2016 - Zúčtovanie dotácie Obce Tomášov Stiahnuté: 239x | 30.01.2016

20.04.2016 - Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 196x | 20.04.2016

10.05.2016 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovania - na verejnom priestran Stiahnuté: 186x | 10.05.2016

2015

27.10.2015 - Tlačivo - návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 210x | 27.10.2015

23.11.2015 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 320x | 23.11.2015

2013

15.08.2013 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 332x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 188x | 15.08.2013

15.08.2013 - Prehlásenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 203x | 15.08.2013

15.08.2013 - Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 216x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na kanalizáciu Stiahnuté: 303x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 203x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 380x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín Stiahnuté: 182x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 201x | 15.08.2013

Stránka