Navigácia

Obsah

Tlačivá

2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov + čestné vyhlásenie vlastníka Stiahnuté: 62x | 01.04.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 40x | 04.04.2019

2018

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJS Stiahnuté: 8312x | 09.10.2018

2017

03.03.2017 - Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy - nájomné b Stiahnuté: 204x | 03.03.2017

23.11.2017 - Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v o Stiahnuté: 429x | 23.11.2017

2016

30.01.2016 - Žiadosť o dotáciu Obce Tomášov Stiahnuté: 187x | 30.01.2016

30.01.2016 - Zúčtovanie dotácie Obce Tomášov Stiahnuté: 194x | 30.01.2016

20.04.2016 - Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 158x | 20.04.2016

10.05.2016 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovania - na verejnom priestran Stiahnuté: 148x | 10.05.2016

2015

27.10.2015 - Tlačivo - návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 172x | 27.10.2015

23.11.2015 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 280x | 23.11.2015

2013

15.08.2013 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 251x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 147x | 15.08.2013

15.08.2013 - Prehlásenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 161x | 15.08.2013

15.08.2013 - Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 174x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na kanalizáciu Stiahnuté: 240x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 163x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 311x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín Stiahnuté: 143x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 161x | 15.08.2013

Stránka