Navigácia

Obsah

Tlačivá

2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov + čestné vyhlásenie vlastníka Stiahnuté: 64x | 01.04.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 41x | 04.04.2019

2018

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJS Stiahnuté: 8420x | 09.10.2018

2017

03.03.2017 - Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy - nájomné b Stiahnuté: 206x | 03.03.2017

23.11.2017 - Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v o Stiahnuté: 435x | 23.11.2017

2016

30.01.2016 - Žiadosť o dotáciu Obce Tomášov Stiahnuté: 190x | 30.01.2016

30.01.2016 - Zúčtovanie dotácie Obce Tomášov Stiahnuté: 195x | 30.01.2016

20.04.2016 - Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 161x | 20.04.2016

10.05.2016 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovania - na verejnom priestran Stiahnuté: 150x | 10.05.2016

2015

27.10.2015 - Tlačivo - návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 174x | 27.10.2015

23.11.2015 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 283x | 23.11.2015

2013

15.08.2013 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 253x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 148x | 15.08.2013

15.08.2013 - Prehlásenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 163x | 15.08.2013

15.08.2013 - Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 176x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na kanalizáciu Stiahnuté: 241x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 164x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 313x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín Stiahnuté: 144x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 162x | 15.08.2013

Stránka