Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Tomášov
ObecTomášov

Vitajte v obci Tomášov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Ako čo vybaviť

 Ktoré náležitosti je možné vybaviť na matrike?


Kontakt na matriku : 02 45 958 130 kl. 4, matrika@tomasov.sk

Matrika je štátna evidencia o fyzických osobách, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a doplňujúce údaje, ako napríklad údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Z matriky môžem získať výpisy - rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík. Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.


Narodenie dieťaťa

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie. Rodič po obdržaní rodného listu dieťaťa nahlási dieťaťa na trvalý pobyt podľa pobytu matky v čase narodenia.

Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za vydanie ďalšieho výpisu sa platí 5,-€.


Uzavretie manželstva

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
1. rodný list,
2. doklad o štátnom občianstve,
3. potvrdenie o pobyte,
4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
5. doklad o rodnom čísle.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Okrem dokladov už uvedených, snúbenci, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad v mieste sídla potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.


Informácie pre cudzincov :

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
1. rodný list,
2. doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
3. doklad o štátnom občianstve*,
4. doklad o pobyte*,
5. potvrdenie o osobnom stave*,
6. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
7. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
8. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Doklady označené hviezdičkou nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

Doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a apostilované. Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník.


Úmrtie

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu.
Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.

Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:
3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár, občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie ďalšieho výpisu sa platí 5,– €.

Praktická rada: Ak úmrtie nastalo v obci príbuzný nebohého nech sami žiadajú na obecnom úrade vybavenie úmrtného listu, kde dostanú aj ďalšie informácie. Niektoré pohrebné služby, ktoré zabezpečujú pohreby, vybavia za vás na požiadanie aj zápis do knihy úmrtí na matrike a vydanie úmrtného listu.

Pohrebnú službu si vyberáte sami, ale do obce si môžete zavolať :

Cecília Šípošová, Hlavná 148, 930 39 Zlaté Klasy, mob. 0908 748 271


Snúbenci, ktorí chcú mať obrad v areály kaštieľa - sobáš :

1. ak si zisťujete termín v kaštieli zároveň si zistite aj na Matričnom úrade Tomášov, či máme termín a môžeme Vám spraviť obrad v kaštieli,
2. žiadosť o uzavretie manželstva spisujete na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov, ktorý Vám vystaví aj povolenie,
3. termín si vyžiadajte aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša.

Snúbenci, ktorí chcú mať obrad v areály kaštieľa – civilný sobáš :

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady :
1. rodný list,
2. doklad o štátnom občianstve,
3. potvrdenie o pobyte,
4. ak ide o vdovca alebo vdovu, úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
5. doklad o rodnom čísle.

Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.


Snúbenci, ktorí chcú mať obrad v areály kaštieľa - cirkevný sobáš :

Všetky náležitosti zistíte u pána dekana, ktorý Vás usmerní ohľadom žiadosti. Žiadosť o uzavretie manželstva sa vyplňuje na matričnom úrade v Tomášove. Snúbenci predkladajú všetky vyššie uvedené doklady.Poplatky za úhradu nákladov za sobáš mimo sobášnej miestnosti:

podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 18

 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20 eur

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)

70 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

35 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

66 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200 eur

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)

200 eur

 

 

+ poplatok podľa VZN č. 3/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

Poplatok za úhradu nákladov za

sobášny obrad konaný v nedeľu a vo sviatok

 

50,00 EUR

sobášny obrad na inom vhodnom mieste mimo miesta vyhradeného pre sobášne obrady (kaštieľ a iné)

 

70,00 EUR.  Sobášne dni sú každú prvú stredu a každú štvrtú sobotu v mesiaci

• Sobášnou miestnosťou je obradná sieň obecného úradu,. ktorá je určená každú prvú stredu a každú štvrtú sobotu v mesiaci na vykonanie sobášov (v iné dni sa obradná sieň využíva na iné účely).

• Dobou vykonávania obradov sú určené dni: streda so začiatkom o 14,00 – 17.00 hod. a sobota so začiatkom o 14,30 – 17.00 hod. pokračovaním v polhodinových intervaloch bez obmedzenia podľa požiadaviek snúbencov.

Úrad

Programy a projekty

EU

VOĽBY

           VOĽBY              do Európskeho parlamentu 2024

Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu konaným 8. júna 2024 sú dostupné tu:

urad-9/volby/

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30

7:30-11:30

 

Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

-  pre obce Tomášov a Vlky

ZMENA od 1.1.2023
Pondelok    7:30 - 11:30 hod. - kolaudačné konania, miestne zisťovania, 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť

Utorok         nestránkový deň

Streda         nestránkový deň

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          nestránkový deň

 

Čo nás čaká

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Náhodné foto

Náhodný výber z galérie

Obecný spravodaj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

          Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 246 265,60 €

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:65
TÝŽDEŇ:624
CELKOM:1010942

Art Hotel Kaštieľ

Unikátna kombinácia dizajnového interiéru, vysokého pohodlia

www.hotelkastiel.sk